PRIVACY BELEID | Hans Vonk Filosofische Praktijk

Privacyverklaring

Hans Vonk Filosofische Praktijk, gevestigd aan Sumatrakade 1343, 1019 RN, Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.praktischfilosferen.nl
Mobiel:  0624808317
Mail: hvonk@upcmail.nl
KvK: 59071281

Hans Vonk is de Functionaris Gegevensbescherming van Hans Vonk Filosofische Praktijk.

Hij is te bereiken via hvonk@upcmail.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk.

Hans Vonk Filosofische Praktijk verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van mijn diensten en/of wanneer u deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Ik zet mij ervoor in alleen de voor mijn bedrijfsvoering en het voldoen aan wettelijke vereisten noodzakelijke persoonsgegevens te verzamelen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk.

Verzameldoel: administratie; contact; factuur maken; Grondslag: uitvoeren overeenkomst
Persoonsgegevens: Geslacht, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres; Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.

Bewaartermijn:

  1. financiële administratie op grond van de wettelijke bewaarplicht (Belastingdienst) zeven jaar.
  2. contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer) in e-mailprogramma’s, een telefoonlijst op mijn mobiele telefoon of in WhatsApp: tot een jaar na de laatste afspraak. Daarna verwijder ik al uw gegevens. E-mails worden minimaal ieder half jaar opgeschoond. Dat betekent dat ik alle afgehandelde e-mails definitief verwijder.

Ik maak schriftelijke aantekeningen tijdens de filosofische gesprekken. Die gebruik ik om de lijn in het gesprek vast te houden. De aantekeningen worden vernietigd na afronding van de gesprekken.

Ik houd dus geen dossiers bij. Bewaartermijn is maximaal een half jaar.

Soms bespreek een casus geanonimiseerd met vakgenoten in een intervisiegroep.

Over de inhoud van de gesprekken wordt aan andere derden geen enkele mededeling gedaan.

Indien u op de praktijk gesprekken voert die worden bekostigd door uw werkgever, krijgt deze werkgever alleen bevestigd, desgevraagd, dat u de gesprekken heeft gevoerd, maar over de inhoud daarvan worden geen mededelingen gedaan.

Hans Vonk Filosofische Praktijk heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Hostnet omdat er een contactformulier op mijn website staat en/of persoonsgegevens opgeslagen zijn in mijn mailbox.

Hans Vonk Filosofische Praktijk bewaart ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor mijn belastingaangifte.

Hans Vonk Filosofische Praktijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: geen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hans Vonk Filosofische Praktijk neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hans Vonk Filosofische Praktijk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hans Vonk Filosofische Praktijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Hans Vonk Filosofische Praktijk is niet verplicht gegevens te verstrekken aan zorgautoriteit of -verzekeraars en doet dat dus ook niet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hans Vonk Filosofische Praktijk. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover ik van u beschik in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hvonk@upcmail.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hans Vonk Filosofische Praktijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Hans Vonk Filosofische Praktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met hvonk@upcmail.nl.